Obchodní podmínky

1. ÚVOD

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu ALIKA a.s.  na internetových stránkách www.alika.cz

Dodavatel:

ALIKA a.s.
Čelčice 164
798 23

IČO: 65138244; DIČ: CZ65138244
Telefon: 582 373 667

e-mail: info@alika.cz

Odběratel:
Fyzická nebo právnická osoba, nakupující výrobky nebo zboží z internetového obchodu ALIKA.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. objednávka a kupní smlouva

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů uvedených na e-shopu ALIKA a.s.. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany odběratele. Závazný je vždy obsah nákupního košíku a potvrzená objednávka.Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje odběratel výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Dodavatel si vyhrazuje právo požádat odběratele o případnou písemnou autorizaci objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Předmět objednávky a závazky dodavatele

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Dodavatel se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Dodavatel je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy odběratele.
Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud odběratel opakovaně neplní svůj závazek odebrání zboží a zaplacení kupní ceny.

Závazky odběratele
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Cena
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce jsou uvedeny ceny zboží s DPH). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu Zdravé ořechy jsou realizovány v České republice.

Termín dodání zboží
Zboží bude expedováno objednavateli do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky (a přijetí platby v případě platby bankovním převodem), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Dopravce
Dodavatel si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

Osobní odběr

Odběratel si zboží převezme osobně na adrese:

ALIKA a.s., Čelčice 164, 798 23

Otevírací doba prodejny: Pondělí - pátek vždy 6,00 - 17,00

Cena za dopravu:

1. Česká pošta – Balík do ruky 

Cena dopravy 105,- s DPH

Váha do 30kg

2. PPL

Cena dopravy 75,- s DPH

Váha do 30kg


4. Způsob úhrady

Převzetí dodávky objednaného zboží
Odběratel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána dodavateli, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme odběrateli zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Úhrada probíhá:

Na dobírku

Při dodání dopravce od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka) 23,00 Kč včetně DPH.

Zboží Vám bude odesláno co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dní od přijetí objednávky, platbu provedete prostřednictvím České pošty při převzetí zboží.

Bankovním převodem

Po odeslání objednávky převedete obnos peněz na náš účet, po přijetí převodu Vám bude zboží zasláno poštou.

číslo účtu: 3897132/0800
Česká Spořitelna a.s., Kounicova 4, Brno
variabilní symbol: číslo Vaší objednávky (zobrazí se po odeslání objednávky)
konstantní symbol: 0008 (platba za zboží)

V hotovosti   
Platba v hotovosti při osobním odběru na adrese ALIKA a.s., Čelčice 164, 798 23, Česká republika.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na info@alika.cz  nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Po obdržení vráceného zboží dodavatel obratem odběrateli vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí odběratel.

6. Další ustanovení

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

bude odběratel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

Ceny zboží
Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny odběrateli v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje odběratele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Nepřevzaté zboží
V případě, že odběratel odmítne zboží převzít, má dodavatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení odběrateli.

Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavírané v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

Užívání registrovaných údajů
Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů dodavatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Reklamace

Odběratel
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Odběratel je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případných zjištěných závadách. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat dodavatele.
Reklamaci doručuje odběratel na vlastní náklady dodavateli. Odběratel přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.

Dodavatel
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího odběratele sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi dodavatel.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) informován o zpracování osobních údajů, a to jméno, příjmení, datum narození a bydliště (dále jen „osobní údaje“), s tím, že tyto jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány pro účely plnění kupní smlouvy a pro účely plnění zákonných povinností identifikace smluvních stran. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány dle interní Směrnice o zpracování osobních údajů prodávajícího. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Kupující je informován o tom, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely plnění kupní smlouvy a dále na dobu vedení zákaznické evidence prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že je možno zasílat kupujícímu na e-mail (udělil-li tento souhlas se zpracováním tohoto údaje) obchodní sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti, nedojde-li ze strany kupujícího k výslovnému sdělení, že se zasíláním takových obchodních sdělení nesouhlasí.

8.4. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující je dále výslovně seznámen s těmito právy:

-      mít přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení),

-      požadovat jejich opravu (čl. 16 Nařízení),

-      na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

-      na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

-      na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

-      odvolat udělený souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

-      podat proti prodávajícímu (správci) stížnost podle čl. 77 Nařízení.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Zdravé ořechy. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Akční nabídka

GASTRO balení za VO ceny

Květnová akce na GASTRO balení 1 kg!

Mandle natural

Aktuality

14.5.2021 Akce na GASTRO 1kg balení

Časově omezená akce za skvělé ceny rodinných balení 1kg za velkoobchodní ceny! ... Více

1.5.2021 Srdce na pravém místě

1. máj, lásky čas. ❤ Ideální čas představit vám náš nový projekt. Srdcový, charitativní. ... Více